اجرای سقف عرشه فولادی پروژه عظيم توسعه مجلس شورای اسلامی – بهارستان تهران

اجرای سقف عرشه فولادی پروژه عظيم توسعه مجلس شورای اسلامی – بهارستان تهران