درباره عرشه شایان گستر As Deck

گــروه صنعتــی ســاختمانی عرشــه شــایان گســتر بــا نــام تجــاری AS DECK بــا بــه کارگیــری کادر مجــرب بخــش طراحــی ، تولیــد و اجــرا فعالیت خــود را در 1388 راســتای صنعتــی ســازی مســکن و بهینــه ســازی و اجــرای ســاختمان هــای ســبک، مقــاوم و ارزان بــا پشــتوانه علمــی و تجربیــات ارزنــده آغــاز بــه کار کــرده اســت در حــال حاظــر ایــن گــروه بــا در در دســت داشــتن بیــش از یــک میلیــون متــر مربــع پــروژه هــای مختلــف در زمینــه اجــرای اســکلت فلــزی و ســقف عرشــه فــولادی جــزء نخســتین شــرکت هــای تولیــد کننــده ایــن نــوع ســقف مــی باشــد ایــن مجموعــه افتخــار همــکاری در پــروژه هــای عظیــم در ســطح کشــور و خــارج از کشــور را دارد.

مهندسین محاسب عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


پــروژه هــای ارجــاء شــده بــه شــرکت در صورت نیاز نیــاز مجــددا محاســبه و ســبک ســازی شــده و بطــور کامــا بهینــه بــر اســاس ســقف عرشــه فــولادی و در قالــب یــک طــرح کامــل بــه کارفرمــا ارائــه میگــردد.

خدمات مهندسی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


ایــن شــرکت اقــدام بــه طراحــی ســقف هــای عرشــه فــولادی منطبــق بــر آخریــن ورژن از آییــن نامــه هــای ایــران و آمریــکا شــده اســت .

بخش کنترل کیفیت ، ساخت و اجرا عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


بــا همــکاری کارشناســان مجــرب شــرکت درتمامــی مراحــل ســاخت و اجــرای ســقف عرشــه فــولادی اقــدام بــه کنتــرل تمامــی ضوابــط اجرایــی آییــن نامــه و کیفیــت در جوشــکاری گلمیــخ بــوده اســت .

بخــش فــروش و بازرگانــی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


فعالیــت ایــن بخــش شــامل مارکتینــگ و بازاریابــی پــروژه هــای ســاختمانی در خصــوص ســقف هــای عرشــه فــولادی بــوده اســت .

پروژه های عرشه شایان گستر (As Deck)

فیلم های مراحل مختلف اجرای عرشه فولادی

ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ را مشاهده می کنید.  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

تخلیه ورق عرشه فولادی

در این فیلم تخلیه ورق عرشه فولادی را در پروژهای عظیم کشوری مشاهده می کنید:

مقالات عرشه فولادی و سقف عرشه فولادی

ژوئن 18, 2017

گروه صنعتی As Deck مجری سقف عرشه فولادی با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت در تمامی نقاط ایران

گروه صنعتی As Deck پیشرو در صنعت سبک سازی سازه ها ، برای اولین بار در ایران دست به تولید ورق متال دک با عرض مفید […]
ژوئن 17, 2017

طراحی ،تولید و اجرای سقف های عرشه فولادی

با بهره گیری از کادری مجرب در زمینه طراحی ، اجرا و مهندسی .
ژوئن 13, 2017

ورق عرشه فولادی AS DECK

ورق عرشه فولادی AS DECK با عرض مفید بالا با بالاترین مقاومت تولید می شود.