اجرای سقف عرشه فولادی فاز ٥ پروژه بازار موبايل استان قم ١٧٠٠٠ متر مربع

اجرای سقف عرشه فولادی فاز ٥ پروژه بازار موبايل استان قم ١٧٠٠٠ متر مربع