اجرای سقف عرشه فولادی فاز دو بيمارستان قوه قضاييه

اجرای سقف عرشه فولادی فاز دو بيمارستان قوه قضاييه