آرماتور بندی پروژه ميدان هروی متراژ ١٤٠٠٠ متر مربع

آرماتور بندی پروژه ميدان هروی متراژ ١٤٠٠٠ متر مربع