درباره عرشه شایان گستر As Deck

گــروه صنعتــی ســاختمانی عرشــه شــایان گســتر بــا نــام تجــاری AS DECK بــا بــه کارگیــری کادر مجــرب بخــش طراحــی ، تولیــد و اجــرا فعالیت خــود را در 1388 راســتای صنعتــی ســازی مســکن و بهینــه ســازی و اجــرای ســاختمان هــای ســبک، مقــاوم و ارزان بــا پشــتوانه علمــی و تجربیــات ارزنــده آغــاز بــه کار کــرده اســت در حــال حاظــر ایــن گــروه بــا در در دســت داشــتن بیــش از یــک میلیــون متــر مربــع پــروژه هــای مختلــف در زمینــه اجــرای اســکلت فلــزی و ســقف عرشــه فــولادی جــزء نخســتین شــرکت هــای تولیــد کننــده ایــن نــوع ســقف مــی باشــد ایــن مجموعــه افتخــار همــکاری در پــروژه هــای عظیــم در ســطح کشــور و خــارج از کشــور را دارد.

مهندسین محاسب عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


پــروژه هــای ارجــاء شــده بــه شــرکت در صورت نیاز نیــاز مجــددا محاســبه و ســبک ســازی شــده و بطــور کامــا بهینــه بــر اســاس ســقف عرشــه فــولادی و در قالــب یــک طــرح کامــل بــه کارفرمــا ارائــه میگــردد.

خدمات مهندسی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


ایــن شــرکت اقــدام بــه طراحــی ســقف هــای عرشــه فــولادی منطبــق بــر آخریــن ورژن از آییــن نامــه هــای ایــران و آمریــکا شــده اســت .

بخش کنترل کیفیت ، ساخت و اجرا عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


بــا همــکاری کارشناســان مجــرب شــرکت درتمامــی مراحــل ســاخت و اجــرای ســقف عرشــه فــولادی اقــدام بــه کنتــرل تمامــی ضوابــط اجرایــی آییــن نامــه و کیفیــت در جوشــکاری گلمیــخ بــوده اســت .

بخــش فــروش و بازرگانــی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


فعالیــت ایــن بخــش شــامل مارکتینــگ و بازاریابــی پــروژه هــای ســاختمانی در خصــوص ســقف هــای عرشــه فــولادی بــوده اســت .

پروژه های عرشه شایان گستر (As Deck)

فیلم های مراحل مختلف اجرای عرشه فولادی

ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید.    
ژوئن 29, 2016

قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  

مقالات عرشه فولادی و سقف عرشه فولادی

مارس 3, 2017

سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی

هرچند مدت زیادی از رواج این نوع سقف در کشورمان نمی‌گذرد اما در واقع این سیستم اجرای سقف از سال 1939 و با تدوین یک استاندارد […]
مارس 3, 2017

گلمیخ عرشه فولادی

برشگیرها یا گل میخ‌های خاصی که در این نوع سقف استفاده می‌شود به جهت نوع مصالح و روش خاص اجرا، یکی دیگر نقاط قوت این نوع […]
مارس 3, 2017

سقف عرشه فولادی و عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی و عرشه فولادی دارای ویژگی منحصر بفردی است : حذف قالب بندی، در این سیستم قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان […]