نصب گلمیخ سقف عرشه فولادی

در این فیلم نصب و جرای گلمیخ سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید: