ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید.