بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی AS DECK

در این فیلم بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی  AS DECK را مشاهده می کنید.