اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ را مشاهده می کنید.