اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را مشاهده می کنید: