تولید و توزیع کننده گلمیخ به روش فورج سرد باعنوانASاز مفتول آلیاژی کم کربن C<0.15 با گرید 0416 D دارای آلومینیوم Al > 0.02 مطابق با استاندارد بین المللی 13918_ ISO

تولید و توزیع کننده گلمیخ به روش فورج سرد باعنوانASاز مفتول آلیاژی کم کربن C<0.15 با گرید 0416 D دارای آلومینیوم Al > 0.02 مطابق با استاندارد بین المللی 13918_ ISO