اجرای سقف عرشه فولادی مركز بهداشت خمارلو آذربايجان

اجرای سقف عرشه فولادی مركز بهداشت خمارلو آذربايجان