ورق عرشه فولادی و آزمون ورق عرشه فولادی دستگاه رولفرمینگ (ورق فولادی گالوانیزه)

ورق فولادی گالوانیزه (ورق عرشه فولادی)

ورق عرشه فولادی:

ورق فولادی شاخص ترین مصالح سقف عرشه فولادی می باشد که جهت استفاده ازآن به نکات زیر باید توجه نمود .ورق گالوانیزه برای مصارفی کاربرد داشته و قابل استفاده اند که ویژگی مقاومت در برابرخوردگی آن ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد. حفاظت در برابر خوردگی با مقدار جرم پوشش روی در واحد سطح نسبت مستقیم دارد.

 

بازشوها در سقف های مرکب عرشه فولادی به دو دسته تقسیم میشود:
1- بازشو های کوچک که ابعاد آن کمتر از 300 میلی متر بوده و به طور معمول نیازی به تقویت اضافی در دور آنها وجود ندارد.
2- بازشو های متوسط که ابعاد آنها بین 300 تا 700 میلی متر بوده و بایستی میلگرد تقویتی در دور آنها ایجاد نمود.

 

انواع آزمون های مربوط به ورق عرشه فولای  (ورق گالوانیزه):
▪آزمایش خمش ورق عرشه فولادی :
برای آزمون خمش نمومه دارای پوشش گالوانیزه باید تحت خمش 180 درجه در هر جهت دلخواه قرار گیرد و پس از خمش نباید آثاری از پوسته شدن یا پارگی ورق مشاهده شود.
▪آزمایش ضربه ورق عرشه فولادی:
در این آزمایش ضربه ای با جرم یک کیلوگرم از فاصله ای مشخص و بدون اعمال نیرو بر روی ورق پرتاب می شود که نباید در اثر اعمال این ضربه هیچگونه اثری از پوسته شدن بر سطح ورق ظاهر شود.

 

مزیت دستگاه رولفرمینگ عرشه فولادی:
در کارخانه عرشه فولادی دستگاه رولفرمینگ وجود دارد که مزایایی زیر را فراهم می سازد.
▪ دارای انبوســت برجســته کــه باعــث درگیــری بالاتــری بــا بتــن و ورق گالوانیــزه میشــود
▪ دارای ماسل های ماهیچه ای در جداره جهت جلوگیری از کمانش ورق
▪ دارای نک های برجسته و منظم در سقف و کنترل لرزش
▪ عدم چروک و موج در ورق در طول خط تولید
▪ دارای دفترچه محاسباتی