فیلم اجرای سقف عرشه فولادی

 

فیلم های مراحل مختلف اجرای عرشه فولادی در قم و تهران و سراسر کشور

ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی و تست گلمیخ را مشاهده می کنید.  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

تخلیه ورق عرشه فولادی

در این فیلم تخلیه ورق عرشه فولادی را در پروژهای عظیم کشوری مشاهده می کنید:
ژوئن 29, 2016

اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

در این فیلم اجرای سقف عرشه فولادی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم ماله کشی تلسکوپی و تراز لیزی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید.    
ژوئن 29, 2016

قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی

در این فیلم قالبندی اجرای سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
ژوئن 29, 2016

بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی AS DECK

در این فیلم بتن ریزی اجرای سقف عرشه فولادی  AS DECK را مشاهده می کنید.  
ژوئن 28, 2016

نصب گلمیخ سقف عرشه فولادی

در این فیلم نصب و جرای گلمیخ سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید:  
 

فیلم اجرای سقف عرشه فولادی در قم تهران اصفهان شیراز و سراسر کشور.

متال دک گلمیخ الیاف استاد ولدینگ ورق با عرض مفید بالا کامپوزیت فورمینگ.