اجزا و روش کار و مزایای اجرای سقف عرشه فولادی AS DECK

روش کار سقف عرشه فولادی AS DECK

روش اجرای سقف های عرشه فولادی در قم و تهران و سراسر کشور:

روش اجرای سقف های عرشه فولادی در شرکت عرشه شایان گستر به این صورت است که پس از آماده شدن سازه جهت اجرا شدن سقف اندازه هر دهانه گرفته شده و براساس طول دهانه سقف و بارگذاری محاسبه شده مربوطه ورق های لازم در کارخانه فرم داده شده و برش می خورد . ورق ها پس از انتقال به محل اجرای سقف بر روی دهانه مربوطه قرار میگیرد و در مرحله بعد برشگیر یا گلمیخ ها با استفاده از دستگاه جوش به سازه جوشکاری میشود سپس بعد از آن میلگرد های حرارتی و یا مش های آماده بر روی ورق ها نصب و آماده بتن ریزی می شود.

 

اجزای سقف های عرشه فولادی در قم و تهران و سراسر کشور:

▪ورق های فولادی فرم داده شده
▪برشگیر یا گلمیخ
▪میلگرد آرماتور یا مش بندی
▪بتن

 

مزایای اجرای سقف های عرشه فولادی در قم و تهران و سراسر کشور:

▪وزن پایین
▪نصب سریع و آسان
▪عدم نیاز به شمع بندی
▪امکان بتن ریزی چندین سقف همزمان
▪مصرف پایین بتن
▪حذف میلگرد کششی
▪حداقل فضا برای دپوی مصالح
▪حذف مرحله قالب بندی
▪کاهش هزینه تا 40 درصد نسبت به سقف های دیگر
▪کاهش وزن اسکلت و ابعاد فنداسیون

 

عرشه شایان گستر 09127475535 ,  09127495823 !