درباره عرشه شایان گستر As Deck

 

درباره عرشه گستر As Deck

گــروه صنعتــی ســاختمانی عرشــه شــایان گســتر بــا نــام تجــاری AS DECK بــا بــه کارگیــری کادر مجــرب بخــش طراحــی ، تولیــد و اجــرا فعالیت خــود را در 1388 راســتای صنعتــی ســازی مســکن و بهینــه ســازی و اجــرای ســاختمان هــای ســبک، مقــاوم و ارزان بــا پشــتوانه علمــی و تجربیــات ارزنــده آغــاز بــه کار کــرده اســت در حــال حاظــر ایــن گــروه بــا در در دســت داشــتن بیــش از یــک میلیــون متــر مربــع پــروژه هــای مختلــف در زمینــه اجــرای اســکلت فلــزی و ســقف عرشــه فــولادی جــزء نخســتین شــرکت هــای تولیــد کننــده ایــن نــوع ســقف مــی باشــد ایــن مجموعــه افتخــار همــکاری در پــروژه هــای عظیــم در ســطح کشــور و خــارج از کشــور را دارد.

مهندسین محاسب عرشه گستر As Deck

09127475535


پــروژه هــای ارجــاء شــده بــه شــرکت در صورت نیاز نیــاز مجــددا محاســبه و ســبک ســازی شــده و بطــور کامــا بهینــه بــر اســاس ســقف عرشــه فــولادی و در قالــب یــک طــرح کامــل بــه کارفرمــا ارائــه میگــردد.

خدمات مهندسی عرشه گستر As Deck

09127495823


ایــن شــرکت اقــدام بــه طراحــی ســقف هــای عرشــه فــولادی منطبــق بــر آخریــن ورژن از آییــن نامــه هــای ایــران و آمریــکا شــده اســت .

بخش کنترل کیفیت ، ساخت و اجرا عرشه گستر As Deck

09127475535


بــا همــکاری کارشناســان مجــرب شــرکت درتمامــی مراحــل ســاخت و اجــرای ســقف عرشــه فــولادی اقــدام بــه کنتــرل تمامــی ضوابــط اجرایــی آییــن نامــه و کیفیــت در جوشــکاری گلمیــخ بــوده اســت .

بخــش فــروش و بازرگانــی عرشه گستر As Deck

09127495823


فعالیــت ایــن بخــش شــامل مارکتینــگ و بازاریابــی پــروژه هــای ســاختمانی در خصــوص ســقف هــای عرشــه فــولادی بــوده اســت .
 

درباره عرشه شایان گستر As Deck . متال دک و گلمیخ های استاد ولدینگ. Metal Deck و کامپوزیت.