اجرای سقف عرشه فولادی

تیرچه های تولید ی در کارخانه به محل اجرای سقف منتقل شده و تیرچه ساخته شده هر سقف برروی آن قرار می گیرد. در سازه فلزی تیرچه ها پس از قرار گرفتن برروی پلهای اصلی توسط جوشکاران ماهر و متخصص، جوش می شود. در سازه بتنی تیرچه های هر سقف برروی سازه قرار می گیرد. تیرچه در جان پوتر جایگذاری شده و یک میلگرد منفی با اتوکا به پوتر گیردار می شود. این میگرد منفی به تیرچه جوشکاری شده و برروی سازه بتنی فقط با سیم آرماتور بندی می شود. بعد از قرار گرفتن تیرچه ها بررروی سازه چه در سازه فلزی و چه در سازه بتنی قالبهای یونولیتی در برخی مواقع با استفاده از قالب کامپوزیت یا بلوک سیمانی مخصوص بین تیرچه قرار گرفته که قالب پلی استایرن بهترین نوع قالب جهت اجرای سقف کرومیت می باشد. بعد از نصب قالبهای یونولیتی تای بیم یا ریپ سکشن اجرا شده میلگردهای ژوئن و میلگردهای حرارتی نصب شده و سقف آماده بتن می شود. سقف آماده بتن توسط کنترل کیفی و ناظران کیفی بررسی شده و درصورت عدم وجود مشکل مجوز تبن صادرمی شود. بتن ریزی روی سقف می تواند به صورت دستی و یا با پمپ هوایی یا میزی صورت گیرد. مناسبتیرن وسیله بتن ریزی برروی سقف کرومیت پمپ زمینی می باشد. بتن را می توان با میلگردهای کوچک و دستی تولید نمود و یا از بچینگ تولید بتن تهیه نمود.

عرشه فولادي 09127475535 09127495823 عرشه فولادي قم ، عرشه قم ، عرشه فولادي تهران، گلميخ، متال دک، سقف عرشه، ورق عرشه فولادي عرشه الياف استاد ولدينگ فورمينگ کامپوزيت سقف عرشه فولادي ورق با عرض مفيد بالا.