درباره عرشه شایان گستر As Deck

گــروه صنعتــی ســاختمانی عرشــه شــایان گســتر بــا نــام تجــاری AS DECK بــا بــه کارگیــری کادر مجــرب بخــش طراحــی ، تولیــد و اجــرا فعالیت خــود را در 1388 راســتای صنعتــی ســازی مســکن و بهینــه ســازی و اجــرای ســاختمان هــای ســبک، مقــاوم و ارزان بــا پشــتوانه علمــی و تجربیــات ارزنــده آغــاز بــه کار کــرده اســت در حــال حاظــر ایــن گــروه بــا در در دســت داشــتن بیــش از یــک میلیــون متــر مربــع پــروژه هــای مختلــف در زمینــه اجــرای اســکلت فلــزی و ســقف عرشــه فــولادی جــزء نخســتین شــرکت هــای تولیــد کننــده ایــن نــوع ســقف مــی باشــد ایــن مجموعــه افتخــار همــکاری در پــروژه هــای عظیــم در ســطح کشــور و خــارج از کشــور را دارد.

مهندسین محاسب عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


پــروژه هــای ارجــاء شــده بــه شــرکت در صورت نیاز نیــاز مجــددا محاســبه و ســبک ســازی شــده و بطــور کامــا بهینــه بــر اســاس ســقف عرشــه فــولادی و در قالــب یــک طــرح کامــل بــه کارفرمــا ارائــه میگــردد.

خدمات مهندسی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


ایــن شــرکت اقــدام بــه طراحــی ســقف هــای عرشــه فــولادی منطبــق بــر آخریــن ورژن از آییــن نامــه هــای ایــران و آمریــکا شــده اســت .

بخش کنترل کیفیت ، ساخت و اجرا عرشه شایان گستر As Deck

09127475535


بــا همــکاری کارشناســان مجــرب شــرکت درتمامــی مراحــل ســاخت و اجــرای ســقف عرشــه فــولادی اقــدام بــه کنتــرل تمامــی ضوابــط اجرایــی آییــن نامــه و کیفیــت در جوشــکاری گلمیــخ بــوده اســت .

بخــش فــروش و بازرگانــی عرشه شایان گستر As Deck

09127495823


فعالیــت ایــن بخــش شــامل مارکتینــگ و بازاریابــی پــروژه هــای ســاختمانی در خصــوص ســقف هــای عرشــه فــولادی بــوده اســت .

پروژه های عرشه شایان گستر (As Deck)

  فیلم های مراحل مختلف اجرای عرشه فولادی

  مقالات عرشه فولادی و سقف عرشه فولادی

  مارس 3, 2017

  سقف کامپوزیت

  این نوع سقف به صورت ترکیبی از فولاد و بتن می باشد. در این سقف ها با نصب برشگیر که اغلب از پروفیل نبشی است. پیوستگی […]
  ژوئن 23, 2016

  بتن سقف عرشه فولادی

  بتن (به فرانسوی: Béton)، از ریشه لاتین (به لاتین: Bitume) در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی […]
  ژوئن 23, 2016

  الیاف سقف عرشه فولادی

  الیاف فولادی باعث کاهش یا کنترل انقباض بتن میگردد به گونه ای که هر رشته الیاف مانند یک پل کوچک عمل کرده و مانع ایجاد ریز […]