اجرای سقف های عرشه فولادی بزرگترين مجموعه فرهنگی تفريحی ايران با بيش از يك ميليون متر مربع زيربنا پروژه عظيم ايران مال

اجرای سقف های عرشه فولادی بزرگترين مجموعه فرهنگی تفريحی ايران با بيش از يك ميليون متر مربع زيربنا پروژه عظيم ايران مال