ضوابط ارزیابی گلمیخ AS DECK

ضوابط ارزیابی گلمیخ AS DECK

گلمیخ های برشگیر در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (Metal Deck ) وظیفه تحمل تنش برشی وانتقال آن به سازه را برعهده دارند. در واقع گلمیخ برشگیر مهمترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است . توجه به مقاوت و انجام آزمایش هایی روی آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. گلميخ ها بر اساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society و استاندارد DIN EN ISO 13918 از فولاد آلیاژی کم کربن و با فرايند فورج سرد توليد مي شود . به گونه اي که قابليت انتقال نيروي برشي در تمامي جهات را دارا مي باشند. گلميخ ها با سايزهاي مختلف برای کاربرد های مختلف تولید می شوند .به جهت اهمیت این موضوع عرشه فولادی عرشه شایان گستر روی مرحله آزمایش تمرکز بیش از حدی دارد.

سرعت اجرای هر گلمیخ حدود 15 ثانیه می باشد که این زمان برای اجرای ناودانی های برشگیر در حدود 3 دقیقه می باشد . گلمیخ های برشگیرقابلیت انتقال نیروی برش در تمامی جهات را دارا می باشد که این انتقال نیروی برش در ناودانی های برشگیر فقط محدود به انتقال نیروی برش در جهت طولی ناودانی می باشد . زمان برقراری قوس الکتریکی در گلمیخ برشگیردرحدود 800 میلی ثانیه می باشد که این زمان برای اجرای یک ناودانی برشگیر زمانی در حدود 3 دقیقه می باشد . گلمیخ های برشگیرعملیات جانبی از قبیل برش کاری و گل زنی جوش را لازم ندارد در حالی که ناودانی های برشگیر نیاز به برش کاری و گل زنی جوش را دارا می باشد . کیفیت جوش درگلمیخ های برشگیر به مراتب بیشتر از کیفیت جوش در ناودانی های برشگیر می باشد . اجرای گلمیخ برشگیر به الکترود نیازی نداشته و جوشکاری با استفاده از دستگاه Stud welding انجام می شود . رعایت زمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است لذا شرکت عرشه فولادی عرشه شایان گستر در تمام مراحل این موضوع را رعایت می نماید.

آزمایش هایی که در ضوابط ارزیابی گلمیخ استفاده می شوند: آزمایش خمش، آزمایش پیچش، آزمایش کشش، کنترل در حین ساخت هستند.

عرشه شایان گستر 09127475535 ,  09127495823 !